Veröffentlicht: 30.04.2018

φορολόγηση cloud mining

Φορολόγηση Cloud Mining. Το Cloud Mining δεν είναι μία υπόθεση που δεν φορολογείται. Η γνώση του ρόλου που οι φόροι παίζουν στο τελικό αποτέλεσμα, είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας, για να γίνουν κατανοητά όλα τα πλεονεκτήματα της αφιέρωσης του κεφαλαίου σας στην ασφάλεια ενός αποκεντροποιημένου δικτύου κρυπτονομισμάτων. Οι Ρυθμιστικές Αρχές ορίζουν τα άτομα, τα οποία «εξορύσσουν» το ψηφιακό νόμισμα υπό μορφή επιτηδεύματος ή σε επιχείρηση, και από αυτές τις δραστηριότητες προσπορίζονται εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε φόρο.

Ορισμός – φορολόγηση – Cloud Mining

Εφόσον ο φορολογούμενος δεν υπολογίζεται ως υπάλληλος, ένα κρυπτονόμισμα που αποκτήθηκε μέσω «εξόρυξης» για το εμπόριο ή σαν επιτήδευμα, συχνά ανεξάρτητο εισόδημα. Το καθαρό εισόδημα στην αυτόνομη δραστηριότητα αντιστοιχεί στο μεικτό εισόδημα από το εμπόριο ή επιτήδευμα, μείον τις επιτρεπόμενες κρατήσεις.

Οι φορολογούμενοι κατά κανόνα εργάζονται είτε ως υπάλληλοι, είτε ως ανεξάρτητοι επιχειρηματίες. Κατ’ εντολή των εργαζομένων τους οι εργοδότες καταγράφουν και συλλέγουν τους φόρους για τους εργαζόμενους. Άτομα τα οποία εργάζονται ως ανεξάρτητοι επιχειρηματίες, δηλώνουν τους φόρους τους.

Όταν έχετε «εξορύξει» τα Bitcoins σας, και όπως ορίζει ο έλεγχος για φόρους, οι «εξορύκτες» θα πρέπει να δηλώσουν το εισόδημα για κάθε νόμισμα που εξορύχθηκε ανά φορολογικό έτος. Το ύψος του εισοδήματος καθορίζει το ποσοστό του εισοδήματος στο μέλλον και θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του κέρδους/απώλειας στο μέλλον. Η αρμόδια Αρχή περιγράφει ένα παράδειγμα για τον φορολογούμενο.

Φόροι Cloud Mining – Παράδειγμα

“”… Εξορύσσετε 1 Bitcoin το έτος 2013”, γράφει η φορολογική Αρχή. „Την ημέρα κατά την οποία εξορύχθηκε, η τιμή αγοράς ανά Bitcoin διμορφώθηκε στα 1000 δολλάρια Η.Π.Α. “ Το 2013 έχετε εισόδημα της τάξεως 1000 δολλαρίων Η.Π.Α. που υπόκειται σε φορολογία. Η βάση σας σε Bitcoins είναι 1000 δολλάρια Η.Π.Α. Αν αργότερα πουλήσετε το Bitcoin για 1200 δολλάρια Η.Π.Α. έχετε ένα κέρδος που υπόκειται σε φορολογία της τάξεως 1.200 $ – 1.000 $ = 200 $. “”

Η φορολογική Αρχή προσθέτει: “”Τα κόστη εξόρυξης, καθώς και πιθανά παράπλευρα κόστη του Cloud Mining, δεν συμπεριλήφθηκαν στη βάση. Αντ’ αυτού εξέπεσαν στο φορολογικό έτος ως έξοδα. Οι «εξορυκτές» Cloud πρέπει να κρίνουν αν οι δυνατότητες εξόρυξής τους αγγίζουν τα επίπεδα του επιτηδεύματος ή της ανταλλαγής, γεγονός το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό ρεαλιστικό να οριστεί. «Ο οργανισμός επίσης ορίζει, ποια έξοδα του εξορυκτή μπορούν να εκπέσουν».

«Αν η επιχείρηση εξόρυξης Cloud που σας ανήκει είναι αξιόλογη, μπορείτε να συμπεριλάβετε όλα αυτά τα συνήθη και αναγκαία έξοδα», γράφουν οι Αρχές.

«Σε αυτά μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα ρεύματος οι αποσβέσεις σε πιθανά παράλληλα κόστη εξόρυξης. Αν η επιχείρηση εξόρυξης δεν είναι ουσιαστική ή συνεχής, μπορείτε να συμπεριλάβετε τα έξοδα σαν κανονικός επενδυτής.

Η φορολογική αντιμετώπιση της εξόρυξης Cloud είναι «μη ασφαλής», παραδέχεται η φορολογική Αρχή. «Είναι λοιπόν σημαντικό να συμβουλευθείτε κάποιον φοροτεχνικό σχετικά, αν δηλαδή η δραστηριότητά σας φτάνει στο επίπεδο της εμπορικής επιχείρησης ή όχι.

Φόροι εξόρυξης Cloud – Φορολογικό βάρος

Οι «εξορύκτες» πρέπει να πληρώνουν φόρους για την εξόρυξη Cloud, ανεξαρτήτως του αν αυτό είναι δραστηριότητα ή χόμπυ. Οι φόροι για την αυτοτέλεια πρέπει επί παραδείγματι να πληρωθούν στις Η.Π.Α., αν το καθαρό σας εισόδημα σε ένα φορολογικό έτος ξεπερνά τα 400 δολλάρια Η.Π.Α. Αν οι φορολογικές Αρχές αποφανθούν ότι οι δραστηριότητές σας εξόρυξης Bitcoin αποτελούν εμπορική δραστηριότητα, τότε η φορολογική σας υποχρέωση μπορεί να μειωθεί με φοροαπαλλαγές και πιστωτικές συναλλαγές. Όταν οι φορολογικές Αρχές θεωρήσουν την εξόρυξή σας χόμπυ, αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες .

Η εξόρυξη Cloud κρυπτονομισμάτων είναι μία διαδικασία που αντιμετωπίζεται ως εισόδημα. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα φορολογητέο συμβάν και τα έξοδα μπορούν να εκπέσουν, αν οι φορολογικές Αρχές καθορίσουν τη λειτουργία εξόρυξης Cloud ως επιχείρηση. Όταν «εξορύκτες» αγοράζουν το κρυπτονόμισμά σας, μπορείτε να φορολογείτε τα κέρδη κεφαλαίου βάσει του ποσού, το οποίο έχει κερδίσει η αξία του Holding από το χρόνο της εξόρυξης.

Φόροι επί των κερδών κεφαλαίου – Φορολογία εξόρυξης Cloud

Αν το ποσό αυτό συνιστά απώλεια, μπορεί να δηλωθεί ως ζημία για το σκοπό της φορολόγησης. (Οι φορολογικές Αρχές θεωρούν τα εξορυχθέντα κρυπτονομίσματα άμεσο εισόδημα με τιμή αγοράς αυτή της ημερομηνίας εξόρυξης) Γι’ αυτό είναι ουσιαστικό ο «εξορύκτης» να γνωρίζει την τιμή του κρυπτονομίσματος τη συγκεκριμένη στιγμή, καθώς εξορύσσονται τα κέρματα.

Οι ως άνωθι αναφερόμενες πληροφορίες ισχύουν γενικότερα για εναλλακτικά κρυπτογραφικά Assets και δεξαμενές εξόρυξης. Πολλοί ανεξάρτητοι ανάδοχοι πρέπει να πληρώνουν τρίμηνους λογαριασμούς φόρων ή ειδάλλως πρόστιμο για καθυστέρηση έγκαιρης καταβολής.

Υπόκεινται σε φορολογία τα Bitcoins από την εξόρυξη Cloud, αν τα έχω κερδίσει από παροχή υπηρεσίας για κάποιον άλλον ή τα έχω εισπράξει για κάτι άλλο;

Ό,τι εισπράτετε ως πληρωμή εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών είναι γενικότερα φορολογητέο εισόδημα, εκτός και αν έχει εξαιρεθεί ρητά. Αυτό σημαίνει ότι αν κουρεύετε το γκαζόν του γείτονα, είναι αδιάφορο αν σας πληρώνει 20 ευρώ σε μετρητά ή bitcoins (ή 20 ευρώ αξίας σε ντομάτες για αυτή την υπόθεση). Σε πολλές χώρες είστε δια νόμου υποχρεωμένοι να το δηλώσετε ως εισόδημα. Σε περίπτωση χρήσης Bitcoins ως μέσου πληρωμών είναι λιγοτερο πιθανό οι φορολογικές Αρχές να αναγνωρίσουν τις πληρωμές.

Τα Bitcoins μου λοιπόν θα φορολογηθούν ως εισόδημα ή ως κεφαλαιακό κέρδος;

Εισόδημα, το οποίο προέκυψε από την ανταλλαγή παροχής υπηρεσιών με άλλο άτομο, είτε υπό μορφή Bitcoins, δολλαρίων ή ευρώ, συνυπολογίζεται στο μεικτό εισόδημα και υπόκειται στους εφαρμοστέους συντελεστές εισοδήματος. Αυτά τα Bitcoins θα μπορούσαν να υπόκεινται στο φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Σε καποιες χώρες τα έσοδα από την αγορά και πώληση των Bitcoins συνυπολογίζονται στα ακαθάριστα έσοδα, ενώ επίσης αντιμετωπίζονται ως κέρδη κεφαλαίου.

Οδηγία: Η άνωθι αναφερόμενη ερμηνεία βασίζεται στην υπόθεση, ότι τα Bitcoins αντιμετωπίζονται ως μέσον αποθήκευσης αξίας, όπως ο χρυσός ή άλλα εμπορεύματα. Αν αντ’ αυτού αντιμετωπιστεί ως νόμισμα ή χρέος, το συνολικό κέρδος που βασίζεται στην αξία αγοράς κατά το τέλος κάθε φορολογικού έτους θα μπορούσε να φορολογηθεί.

Συνεπώς, όταν Bitcoins αντιμετωπίζονται ως νόμισμα, θα φορολογηθούν ακριβώς όπως ένας λογαριασμός σε ένα μη λειτουργικό (ξένο) νόμισμα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Weitere Artikel zum Thema

τοπικό wallet

η εξόρυξη bitcoin αξίζει


σύγκριση cloud mining

Αγοράστε ether

πλεονεκτήματα του bitcoin