Veröffentlicht: 21.03.2018

Οδηγίες εξόρυξης Ripple

Τι είναι το Οδηγίες εξόρυξης Ripple;

Οδηγίες εξόρυξης Ripple – Το Ripple είναι ένα πρωτόκολλο ανοικτού κώδικα, το οποίο σχεδιάστηκε για ένα δίκτυο πληρωμών. Πρόκειται για μια ιδέα των Ryan Fugger, Chris Larsen και Jed McCaled.

Επί του παρόντος η βασική ιδέα υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία από την Ripple Labs, προκειμένου το Ripple στο τέλος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κατανεμημένο ομότιμο δίκτυο πληρωμών καθώς επίσης και ως μια αγορά συναλλάγματος.

Η ιδιαιτερότητα του εν λόγω δικτύου είναι η υποστήριξη που έχει από όλα τα εδραιωμένα χρηματοπιστωτικά νομίσματα, όπως το ευρώ, το δολάριο ΗΠΑ ή το γιεν.

Στο επόμενο άρθρο μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με τις εξόρυξη Ripple. Για τον σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμος ο εκ των προτέρων ορισμός του Ripple ως σύστημα και νόμισμα.

Οδηγίες εξόρυξης Ripple – Το τεχνικό υπόβαθρο του Ripple

Τη βάση του Ripple αποτελεί μια δημόσια βάση δεδομένων, η οποία αποτελείται από ένα μητρώο και υπόλοιπα λογαριασμών.

Το μητρώο είναι δημοσίως διαθέσιμο, έτσι ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του δικτύου Ripple.

Εκτός από τα υπόλοιπα λογαριασμών, το μητρώο περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές αγοράς και πώλησης αγαθών και περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγμα, τα οποία μεταβιβάζονται μέσω του κατανεμημένου ανταλλακτηρίου.

Τα δεδομένα στο μητρώο καθορίζονται στο δίκτυο μέσω ενός συναινετικού μηχανισμού, προκειμένου να είναι δυνατή η εύρεση μιας συναίνεσης εντός δύο έως πέντε δευτερολέπτων.

Επιπλέον το Ripple είναι ένα κρυπτονόμισμα, το οποίο συναλλάσσεται υπό τη συντομογραφία XPR και είναι επίσης γνωστό ως Ripple.

Το εν λόγω νόμισμα είναι υποχρεωτικό εντός του δικτύου, διότι διαφορετικά το δίκτυο θα μπορούσε να γεμίσει με ανεπιθύμητα μηνύματα.

Εναλλακτικά, το token χρησιμοποιείται και για την αποθήκευση των τιμών, έτσι ώστε η χρηματοδότηση της Ripple Labs να είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο μέσω της αύξησης της αξίας του XRP.

Οδηγίες εξόρυξης Ripple – Πως λειτουργεί το Ripple;

Είναι γενικά αποδεκτό, ότι τα σημερινά χρηματικά συστήματα βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Αυτό το δεδομένο ισχύει ιδιαίτερα για το ψηφιακό λογιστικό χρήμα, διότι οι επενδυτές θεωρούν πολύ βασικό, η αξία του εν λόγω χρήματος να έχει και αύριο την ίδια αξία με σήμερα.

Στόχος του Ripple είναι η εξεύρεση μιας τεχνικής λύσης, η οποία θα μεταφέρει αυτόν τον μηχανισμό σε ένα ψηφιακό νόμισμα.

Στο πλαίσιο αυτό οι χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις των ιδιωτών και των επιχειρήσεων αποθηκεύονται σε ένα δημόσιο μητρώο, ώστε η πρόσβαση σε αυτό να είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή.

Προκειμένου για την πρόληψη παραβιάσεων, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στο κατανεμημένο ομότιμο δίκτυο και στη συνέχεια κατανέμονται ως συναίνεση στο δίκτυο.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται τα «I owe you» («Σου οφείλω») ή εν συντομία IOU, τα οποία περιγράφουν το ύψος της οφειλής ενός ατόμου έναντι κάποιου άλλου.

Έτσι, προκύπτουν αρνητικά IOU μόνο μεταξύ των ατόμων. Επιπλέον, είναι δυνατή η χρήση πυλών του Ripple προκειμένου για την εξαγορά κλασικού νομίσματος.

Όταν τα IOU δεν είναι πλέον απαραίτητα, μπορούν να μετατραπούν ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, ο ρόλος των πυλών μοιάζει με τη λειτουργία μιας τράπεζας, με τις υφιστάμενες χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις, ωστόσο, να αποθηκεύονται στο δίκτυο.

Κάθε πληρωμή εντός του δικτύου οδηγεί επίσης σε μεταβολή των IOU.

Επειδή το δίκτυο έχει τη δυνατότητα μόνο αποθήκευσης και όχι υλοποίησης των χρηματοπιστωτικών υποχρεώσεων, ο κάθε χρήστης πρέπει να καθορίζει το βαθμό εμπιστοσύνης του έναντι του αντισυμβαλλόμενου μέρους καθώς επίσης και την ποσότητα των IOU που εκείνος μπορεί να μετατρέψει σε λογιστικό χρήμα.

Εάν δεν οριστεί ο βαθμός εμπιστοσύνης, τότε χρησιμοποιούνται οι κοινωνικές σχέσεις για τον προσδιορισμό μιας κατάλληλης τιμής.

Οδηγίες εξόρυξης Ripple – Ποια προϊόντα προσφέρει το Ripple;

Εκτός από τους προαναφερθέντες μηχανισμούς δανεισμού μέσω IOU, το σύστημα Ripple διαθέτει επίσης ένα εικονικό συναλλακτήριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συναλλαγή των IOU.

Επιπρόσθετα με τις εκτεταμένες λειτουργίες προσφέρονται στο πλαίσιο του Ripple τρία ακόμη προϊόντα. Το xCurrent είναι ένα λογισμικό για επιχειρήσεις, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των διασυνοριακών πληρωμών.

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται από τράπεζες, προκειμένου για τον εκ των προτέρων ορισμό και την επιβεβαίωση των λεπτομερειών σχετικά με τις πληρωμές.

Μέσω ενός βιβλίου κανόνων διασφαλίζεται επίσης η λειτουργική συνοχή και η νομική ορθότητα των συναλλαγών.

Το επόμενο προϊόν ονομάζεται xRapid. Πρόκειται για ένα προϊόν που απευθύνεται σε παρόχους πληρωμών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν το κόστος που προκύπτει από την υψηλή ρευστότητα, δίχως παράλληλα να επηρεάσουν αρνητικά την χρηστικότητα για τους πελάτες.

Ιδιαίτερα οι πληρωμές σε αναδυόμενες οικονομίες δημιουργούν προκαταβολικά πρόσθετες δαπάνες, γεγονός που εξηγεί τη δημιουργία του xRapid ως μια μέθοδο με στόχο τη μείωση των κεφαλαιακών αναγκών.

Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιείται το token XRP, το οποίο παρέχει ρευστότητα κατόπιν αιτήματος και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε επιχειρήσεις και τράπεζες.

Το τελευταίο προϊόν φέρει την ονομασία xVia. Πρόκειται για μια υπηρεσία που καθιστά δυνατή την εκτέλεση πληρωμών μέσω διαφόρων δικτύων.

Το κλασικό API δεν απαιτεί την εγκατάσταση λογισμικού και επιτρέπει την εκτέλεση συναλλαγών σε συνδυασμό με ένα ιδιαίτερο υψηλό ποσοστό διαφάνειας.

Οδηγίες εξόρυξης Ripple – Τι είναι το XRP;

Το XRP χρησιμοποιείται για την αποτροπή συσσώρευσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων στο δίκτυο και επιπλέον ως ένα νόμισμα – γέφυρα για την εκτέλεση συναλλαγών μεταξύ διαφόρων νομισμάτων.

Σε κάθε συναλλαγή καταστρέφονται μερικά XRP, έτσι ώστε να μειώνεται με σταθερό ρυθμό ο αριθμός των token. Αρχικά ο μέγιστος αριθμός τους είχε καθοριστεί σε 100 δισεκατομμύρια token.

Στη συνέχεια 80 δισεκατομμύρια token παραχωρήθηκαν στην ομάδα των προγραμματιστών και 20 δισεκατομμύρια κατανεμήθηκαν στο δίκτυο.

Οδηγίες εξόρυξης Ripple – Πως λειτουργεί η εξόρυξη του Ripple;

Μετά την εξέταση των βασικών σημείων του Ripple, συνειδητοποιεί κανείς, ότι δεν πρόκειται για ένα κλασικό κρυπτονόμισμα, αλλά για ένα σύστημα, το οποίο διαθέτει ένα κρυπτονόμισμα προς συμψηφισμό.

Λόγω του ορίου των 100 δισεκατομμυρίων token δεν προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εξόρυξη. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η δημιουργία νέων token.

Αντ’ αυτού, το σύστημα βασίζεται σε μια σταδιακή μείωση των token.

Ενώ άλλα κρυπτονομίσματα βασίζονται στην εξόρυξη προκειμένου για την επαλήθευση των συναλλαγών, στην περίπτωση του Ripple καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η συναίνεση.

Μέσω του κατανεμημένου ομότιμου δικτύου όλοι οι υπολογιστές ενημερώνονται μέσω των τρεχόντων IOU και τα ομόλογα ενημερώνονται.

Για το σκοπό αυτό δεν απαιτείται πρόσθετη εξόρυξη προς επαλήθευση της συναλλαγής. Επίσης, το Ripple δεν απαιτεί μεγάλη χρήση του υλικού και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κλασικό κρυπτονόμισμα.

Συμπέρασμα

Το συμπέρασμα των οδηγιών εξόρυξης Ripple είναι ότι με το Ripple δεν είναι δυνατή η εξόρυξη. Το Ripple είναι ένα ενδιαφέρον προϊόν και υποστηρίζεται κυρίως από τράπεζες, διότι αυτό συμβάλλει στη βελτιστοποίηση του μοντέλου συναλλαγών.

Το Δεκέμβριο του 2017 το Ripple κατάφερε να κατακτήσει τη θέση του δεύτερου πιο πολύτιμου κρυπτονομίσματος, με την αξία κεφαλαιοποίησής του να αγγίζει τα 85 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Επίσης, η εγγραφή της τράπεζας Santander στο σύστημα αποδεικνύει την πρακτική του ωφέλεια.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση δεν προτιμάται η προσέγγιση της αποκέντρωσης, η οποία κανονικά καταλαμβάνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Weitere Artikel zum Thema

τοπικό wallet

η εξόρυξη bitcoin αξίζει


σύγκριση cloud mining

Αγοράστε ether

πλεονεκτήματα του bitcoin