Veröffentlicht: 21.03.2018

Lykke Coin

Εισαγωγή Lykke Coin

Η Lykke Coin είναι μια εταιρεία χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας με έδρα τη Ζυρίχη, η οποία έχει δημιουργήσει μια αγορά, που είναι κατάλληλη για όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών οχημάτων.

Στην περίπτωσή της χρησιμοποιείται το λεγόμενο πρωτόκολλο Colored Coin, το οποίο συνδυάζει αυτές τις λειτουργίες με μια αλυσίδα μπλοκ.

Επιπλέον, το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται μπορεί να συγκριθεί με τη JAVA, διότι η τελική μορφή της αγοράς χαρακτηρίζεται παρομοίως από υψηλή συμβατότητα και είναι σε θέση να λειτουργεί ανεξάρτητα από την αλυσίδα μπλοκ που χρησιμοποιείται.

Αρχικά δημιουργήθηκε η αγορά για το Bitcoin και στη συνέχεια διευρύνθηκε, ώστε να είναι συμβατή με την αλυσίδα μπλοκ του Ethereum. Ο μελλοντικός στόχος είναι η υποστήριξη και άλλων Altcoin.

Επιπλέον, είναι δυνατή η αποθήκευση κάθε χρηματοοικονομικού μέσου για λόγους ασφάλειας στην αλυσίδα μπλοκ, μέσω της δημιουργίας ενός token για το εν λόγω μέσο.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο Colored Coin. Η βασική ιδέα πίσω από αυτό είναι ο «χρωματισμός» ενός Bitcoin, ώστε ο εκδότης να είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει την υποκείμενη αξία στο άτομο, το οποίο επιστρέφει το χρωματισμένο νόμισμα.

Ως εκ τούτου, τα χρωματισμένα νομίσματα διαφέρουν από τα κλασικά κρυπτονομίσματα, διότι εκδίδονται από έναν εκδότη και ασφαλίζονται με τη μορφή ενός οικονομικού περιουσιακού στοιχείου.

Επιπλέον, τα χρωματισμένα νομίσματα μπορούν εύκολα να εξάγονται σε ισοζύγια, διότι κάθε χρωματισμένο νόμισμα έχει ένα Διεθνή Αριθμό Αναγνώρισης Τίτλων (International Securities Identification Number – ISIN).

Χάρη στον αριθμό αυτόν είναι δυνατή η εύκολη ταξινόμηση με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

Τι είναι το Lykke Coin;

Η αρχιτεκτονική των χρηματοπιστωτικών συστημάτων έχει αυξηθεί οργανικά κατά την πάροδο των τελευταίων ετών.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αυτοματοποιηθεί πολλά επιμέρους βήματα προκειμένου για την εκτέλεση των συναλλαγών, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος των συμβατικών ροών εργασίας να ανατίθεται σε υπολογιστές.

Ωστόσο, η βασική διαδικασία των συναλλαγών εξακολουθεί να παραμένει δίχως αλλαγές και ένα μέρος της επεξεργασίας εκτελείται με μη αυτόματο τρόπο.

Από την εν λόγω διαδικασία προκύπτουν μεγάλες προθεσμίες για την εκτέλεση των συναλλαγών, οι οποίες κυμαίνονται από μία έως δύο ημέρες και παύουν να ισχύουν κατά το τρέχον χρονικό σημείο.

Επιπλέον, κάθε μεγάλη τράπεζα έχει το δικό της λογιστικό σύστημα, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε προσαρμογή να καθίσταται αρκετά περίπλοκη και στο τέλος μη εφαρμόσιμη.

Προκειμένου για την ολοκλήρωση των επενδύσεων με χρηματοπιστωτικά μέσα το κόστος των συναλλαγών είναι αρκετά υψηλό.

Το Lykke Coin σχεδιάστηκε για να φέρει την επανάσταση σε αυτόν τον τομέα. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο ανταλλακτήριο, το οποίο φιλοξενείται στο διαδίκτυο.

Σε αυτό το ανταλλακτήριο πραγματοποιείται η συναλλαγή όλων των χρηματοοικονομικών μέσων, τα οποία πρέπει να έχουν καταχωριστεί ως token.

Προκειμένου για την πλήρωση αυτού του όρου, οι προγραμματιστές δημιούργησαν το πρωτόκολλο Colored Coin, το οποίο επιτρέπει την αποθήκευση νέων νομισμάτων με χρηματοοικονομικά μέσα.

Η συνοχή διασφαλίζεται μέσω της αλυσίδας μπλοκ έτσι ώστε να μην είναι δυνατή κανενός είδους παραβίαση. Επιπλέον, δημιουργείται ένα ομότιμο δίκτυο, το οποίο ελέγχει την ορθότητα των συναλλαγών.

Όπως και στην περίπτωση του διαδικτύου, έτσι και σε αυτό το δίκτυο δεν υφίσταται κεντρικός έλεγχος. Επιπλέον, επενδύοντας στο Lykke Coin οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ανάπτυξη της αγοράς.

Η αρχιτεκτονική του ανταλλακτηρίου των χρωματισμένων νομισμάτων

Υπό τα χρωματισμένα νομίσματα συσσωρεύονται token που προέρχονται από τιτλοποίηση, τα οποία βασίζονται στο δίκτυο του Bitcoin. Όλες οι αγορές και οι πωλήσεις εκκινούνται από ενδιάμεσα ανταλλακτήρια.

Μετά την επιτυχή επαλήθευση μιας εντολής, αυτή εκτελείται στην αλυσίδα μπλοκ του Bitcoin ως ανταλλαγή χρωματισμένων νομισμάτων. Οι απορριφθείσες ή ημιτελείς εντολές, αντίθετα, διαγράφονται αμέσως.

Το ανταλλακτήριο, στο οποίο εκτελούνται οι συναλλαγές, δεν αποκτά κανενός είδους δικαιώματα κυριότητας στα συναλλασσόμενα νομίσματα, πρέπει, ωστόσο, να έχει χαρακτηριστεί ως «αξιόπιστο».

Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τότε είναι δυνατή η ολοκλήρωση των συναλλαγών εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος καθώς επίσης και η μείωση του κόστους.

Κατά τη δημιουργία του ανταλλακτηρίου συνίσταται η διασφάλιση της δυνατότητας κατανομής αυτών σε διαφορετικούς βαθμούς αποκέντρωσης.

Συνήθως, τα συγκεντρωτικά ανταλλακτήρια είναι πιο αποδοτικά, ενώ τα αποκεντρωμένα παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια.

Λόγω της φιλικότητας προς το χρήστη και της αποδοτικότητάς τους ένα μεγάλο μέρος του όγκου των συναλλαγών εκτελείται επί του παρόντος μέσω συγκεντρωτικών ανταλλακτηρίων.

Εκτός αυτού, οι περισσότεροι έμποροι αφήνουν το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεών τους σε αυτά τα ανταλλακτήρια και αναλαμβάνουν συνεπώς ένα πολύ υψηλό ρίσκο, διότι είναι πιθανή η εκδήλωση κάποιας επίθεσης από χάκερ σε αυτά.

Τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά δεν είναι τόσο αποδοτικά λόγω των δυσκολιών χειρισμού τους.

Στην περίπτωση του η εκτέλεση εντολών πραγματοποιείται με αποκεντρωμένο τρόπο.

Επίσης, πραγματοποιείται ταυτόχρονα μια διμερής ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων, ώστε να είναι δυνατός ο συνδυασμό των πλεονεκτημάτων και των δύο προσεγγίσεων.

Ποια μέρη εμπλέκονται κατά τη συναλλαγή χρωματισμένων νομισμάτων στην περίπτωση του Lykke Coin;

Στη περίπτωση του Lykke Coin το πρώτο μέρος αποτελούν οι λεγόμενοι Issuer, οι οποίοι ενεργούν ως εκδότες.

Οι εν λόγω εκδότες αποθηκεύουν τα χρωματισμένα νομίσματα με τη μορφή περιουσιακών στοιχείων, ώστε να είναι δυνατή η μετατροπή τους από κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε ένα κρυπτονόμισμα.

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η εκτέλεση συναλλαγών οποιουδήποτε χρωματισμένου νομίσματος σε οποιοδήποτε ανταλλακτήριο.

Ο ρόλος του Issuer είναι παθητικός και η μόνη ενέργεια, στην οποία μπορεί να προβεί, είναι ο έλεγχος των συναλλαγών που έχουν ολοκληρωθεί σε μια αλυσίδα μπλοκ.

Το δεύτερο μέρος είναι οι Trader, οι οποίοι εκτελούν τις συναλλαγές με τα χρωματισμένα νομίσματα. Οι Trader πρέπει κατά κανόνα να είναι εγγεγραμμένοι στο ανταλλακτήριο, ώστε να υπάρχει διασφαλίζεται ελάχιστο επίπεδο εμπιστοσύνης.

Προκειμένου για την εκτέλεση συναλλαγών, δημιουργούν εντολές, οι οποίες στη συνέχεια διασταυρώνονται από την πλατφόρμα. Τα συναλλασσόμενα περιουσιακά στοιχεία πρέπει στη συνέχεια να αντιστοιχίζονται με μια διεύθυνση Bitcoin, διότι είναι επιβεβλημένη η μεταβίβαση της αξίας τους.

Το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος είναι τα ανταλλακτήρια, τα οποία καταχωρίζουν τις εντολές σε ένα βιβλίο συναλλαγών. Σε αυτό υποστηρίζονται όλοι οι συνήθεις τύποι εντολών, οι οποίοι και εκτελούνται από την αλυσίδα μπλοκ.

Πως έχει εξελιχθεί η αξία κεφαλαιοποίησης του κρυπτονομίσματος Lykke Coin;

Το κρυπτονόμισμα Lykke Coin συναλλάσσεται στις αγορές από τις 14 Νοεμβρίου 2014 υπό τη συντομογραφία LKK. Η αρχική τιμή έκδοσης του Lykke Coin ήταν 0,04787 δολάρια ΗΠΑ.

Λόγω της Αρχικής προσφοράς νομίσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2016, η αξία κεφαλαιοποίησής του ανήλθε στα 1,394 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Το κρυπτονόμισμα Lykke Coin κατάφερε να διατηρήσει ένα σταθερό επίπεδο, με αποτέλεσμα η τιμή του token του στις 12 Απριλίου 2017 να ανέρχεται στα 0,054976 δολάρια ΗΠΑ.

Στη συνέχεια ακολούθησε μια ισχυρή ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα στις 5 Αυγούστου η αξία κεφαλαιοποίησής του να ανέλθει στα 105 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η τιμή ανά token αυξήθηκε επίσης σε 0,40 δολάρια ΗΠΑ ανά token. Στις 14 Οκτωβρίου σημειώθηκε η μέγιστη τιμή του, 106,6 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Κατόπιν παγιώθηκε στα περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανέρχεται σε 190.000 δολάρια ΗΠΑ περίπου.

Η εκτέλεση συναλλαγών από Bitcoin σε Lykke Coin είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ίδιο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι συναλλαγές από Lykke Coin σε Bitcoin.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Weitere Artikel zum Thema

Voxels Coin

VeChain Coin

Ubiq Coin

Status Coin

SONM Coin

Populous Coin