Veröffentlicht: 21.03.2018

0x Coin

Εισαγωγή 0x Coin

0x Coin – Στην περίπτωση του 0x έχουμε να κάνουμε με ένα πρωτόκολλο, το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας διαφορετικών token του ERC20, τα οποία βασίζονται όλα στην αλυσίδα μπλοκ του Ethereum.

Το εν λόγω πρωτόκολλο σχεδιάστηκε, προκειμένου να λειτουργεί ως πρότυπο και για τη βελτίωση της δομής των μπλοκ καθώς και της συνεργασίας των αποκεντρωμένων εφαρμογών.

Οι συναλλαγές εκτελούνται μέσω μιας σειράς έξυπνων συμβάσεων, οι οποίες βασίζονται στην αλυσίδα μπλοκ του Ethereum.

Αυτές οι έξυπνες συμβάσεις είναι επιπλέον δημόσια διαθέσιμες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δίχως κόστος και μπορούν να συνδυάζονται με κάθε αποκεντρωμένη εφαρμογή (dApp).

Οι εν λόγω dApps, οι οποίες βασίζονται σε αυτό το πρωτόκολλο, μπορούν να επικοινωνούν με δημόσιες ομάδες ρευστότητας ή να δημιουργούν δικές τους ομάδες και με τον τρόπο αυτόν να κατανέμουν το κόστος των συναλλαγών στον συνολικό όγκο που προκύπτει.

Επιπλέον, το πρωτόκολλο είναι δίκαιο, δεν ευνοεί μεμονωμένες κατηγορίες χρηστών και δεν προωθεί την άνιση κατανομή των εξόδων.

Η λειτουργία του πρωτοκόλλου στηρίζεται στη ψηφιακή διακυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαρκής βελτίωσή του και η εισαγωγή νέων αναβαθμίσεων στον πηγαίο κώδικα.

Δεν είναι δυνατή, επίσης, καμία παρέμβαση στις τρέχουσες συναλλαγές και οι χρήστες δεν αντιλαμβάνονται ενεργά τις αναβαθμίσεις.

0x Coin – Το προς επίλυση πρόβλημα του 0x

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της αλυσίδας μπλοκ του Ethereum είναι η πολύ ενεργή κοινότητα, με τη βοήθεια της οποίας από τη δημιουργία του μπλοκ της Genesis και έπειτα κυκλοφόρησαν πολλές αποκεντρωμένες εφαρμογές, οι οποίες βασίζονται όλες σε συμβάσεις με το Ether.

Με αυτόν τον τρόπο απλοποιείται αρκετά η ομότιμη ανταλλαγή και προσφέρεται ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ωστόσο, λόγω της γρήγορης ανάπτυξης καθώς και της πολλαπλής κυκλοφορίας διάφορων διανομών μιας dApp, οι χρήστες είναι εκτεθειμένοι σε διακυμάνσεις της ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό ανήκουν πολλές έξυπνες συμβάσεις με κυμαινόμενα μέτρα ασφάλειας και μεταβλητή ποιότητα, που παρέχουν επιπλέον εξατομικευμένες καμπύλες εκμάθησης και διαφοροποιημένες διαδικασίες ρύθμισης παραμέτρων.

Σε γενικές γραμμές, αυτές οι διαφορετικές dApps προσφέρουν, ωστόσο τις ίδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την έντονη διακύμανση της ποιότητας σε όλο το δίκτυο.

Λόγω αυτού του γεγονότος προκύπτουν έξοδα, τα οποία εκδηλώνονται κυρίως με την εμφάνιση φαινομένων αποδυνάμωσης του δικτύου και τη μείωση της ρευστότητας.

Η χρήση του 0x αποσκοπεί στην επίλυση αυτού του προβλήματος, επειδή το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται έχει μια τέτοια διάρθρωση, η οποία μπορεί να παραμετροποιηθεί με εξατομικευμένο τρόπο και διασφαλίζει την καλή συνεργασία των επιμέρους τμημάτων.

0x Coin – Μπορεί το 0x να νοηθεί ως ένα είδος κεντρικού ανταλλακτηρίου;

Σε γενικές γραμμές, το 0x είναι ένα πρωτόκολλο, το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής και όχι μια εφαρμογή για την ανταλλαγή token.

Ιδιαίτερα η αποκέντρωση έχει ως στόχο να συμβάλλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Δεν προκρίνεται η παρέμβαση ενός κεντρικού οργάνου ή μιας ρυθμιστικής εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η παραβίαση από χάκερ, κράτη ή ατομικές ανάγκες.

Ιδιαίτερα κατά το παρελθόν αποδείχθηκε ότι τα κλασικά ανταλλακτήρια δεν είναι ασφαλή, γεγονός που επιβεβαιώνουν επιτυχείς επιθέσεις στο Shapefit ή το Bitfinex.

Το 0x μπορεί, ακριβώς επειδή δεν είναι ένα ιδιόκτητο σύστημα, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξαγωγή τελών και εξόδων, να θεωρηθεί ως μια δημόσια υποδομή.

Η εν λόγω υποδομή χρηματοδοτείται επιπλέον από ένα παγκόσμιο δίκτυο, προκειμένου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.

Η χρήση του πρωτοκόλλου είναι δωρεάν, ώστε ακόμη και εφαρμογές για τη συναλλαγή token να μπορούν να βασίζονται σε αυτό.

0x Coin – Μπορούν, ωστόσο, να προκύψουν τέλη από τη χρήση του πρωτοκόλλου;

Προκειμένου για τη διασφάλιση της δραστικής μείωσης των εξόδων λόγω προστριβών, το 0x χρησιμοποιεί τα λεγόμενα βιβλία εντολών εκτός αλυσίδας.

Με αυτό το κόλπο η αλυσίδα μπλοκ χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών και τα έξοδα μπορούν σχεδόν να μηδενιστούν.

Επειδή η διαχείριση και η φιλοξενία ενός βιβλίου εντολών θεωρούνται υπηρεσίες, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός τελών για τις υπηρεσίες αυτές.

Για τα βιβλία εντολών χρησιμοποιούνται οι λεγόμενοι αναμεταδότες. Αυτοί καθορίζουν με μεταβλητό τρόπο τα τέλη συναλλαγής, προκειμένου να συντηρείται ο ανταγωνισμός.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η μεγάλη μείωση των εξόδων και η πτώση της τιμής αγοράς του νομίσματος 0x.

0x Coin – Ποια ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία υποστηρίζονται από το 0x;

Σε γενικές γραμμές, το 0x υποστηρίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται σε συμβάντα, τα οποία είναι συμβατά με το πρότυπο ERC20.

Λόγω της ποικιλομορφίας της αλυσίδας μπλοκ του Ethereum υπάρχει μια πληθώρα token ERC20, τα οποία αναπτύσσονται με γοργό ρυθμό.

Σύμφωνα με τους προγραμματιστές, έως το 2020 πολλά περιουσιακά στοιχεία θα ασφαλιστούν σε token, τα οποία θα αποτελέσουν συστατικό στοιχείο της αλυσίδας μπλοκ του Ethereum.

Σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα συγκαταλέγονται π.χ. μετοχές, λοιπά χρεόγραφα, δάνεια, πιστωτικό χρήμα και παιχνίδια.

Αναμένεται, επίσης, η εξεύρεση λύσεων προκειμένου για τη λειτουργία μιας διασταυρούμενης αλυσίδας μπλοκ και ότι θα είναι δυνατή η συναλλαγή token όπως το Bitcoin υπό το πρότυπο ERC20 και η εμφάνισή τους στην αλυσίδα μπλοκ του Ethereum.

0x Coin – Ποια είναι η εξέλιξη της αξίας κεφαλαιοποίησης του 0x;

Το κρυπτονόμισμα 0x συναλλάσσεται στις αγορές από τις 16 Αυγούστου 2017 υπό τη συντομογραφία ZRX.

Η τιμή έκδοσης του token ορίστηκε στα 0,111725 δολάρια ΗΠΑ, που αντιστοιχούσε σε αρχική αξία κεφαλαιοποίησης ύψους 67 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για ένα νέο νόμισμα και καταμαρτυρεί την εμπιστοσύνη της αγοράς. Ήδη στις 19 Αυγούστου η αξία κεφαλαιοποίησης ανερχόταν στα 306,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Ωστόσο, μειώθηκε στα 100 εκατομμύρια και μόλις το Δεκέμβριο ξεκίνησε και πάλι την ανοδική της πορεία. Η εξέλιξη αυτή ολοκληρώθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2018, όταν και η τιμή ανά token κυμαινόταν ήδη στα 2,44 δολάρια ΗΠΑ.

Ως εκ τούτου, η αξία κεφαλαιοποίησης ανήλθε στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα η κατάσταση σταθεροποιήθηκε και στα 880 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έτυχε υποστήριξης.

0x Coin – Πως συμπεριφέρεται το 0x στις καθημερινές συναλλαγές;

Παρατηρώντας κανείς τη συμπεριφορά του 0x κατά τις συναλλαγές, μπορεί να διαπιστώσει, ότι βρίσκεται σε κυκλοφορία περ. το 50% του μέγιστου αριθμού token του.

Με 502 εκατομμύρια token υπάρχουν ακόμη επαρκείς δυνατότητες ανάπτυξης μέχρι το ανώτατο όριο του ενός δισεκατομμυρίου. Ο όγκος των καθημερινών συναλλαγών του νομίσματος ανέρχεται στα 18,98 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Το πιο σημαντικό ανταλλακτήριο στην προκειμένη περίπτωση θεωρείται το Binance. Ωστόσο, πολύ σημαντικές αγορές θεωρούνται επίσης το Huobi καθώς και το Poloniex.

Το πλέον σημαντικό token στον τομέα των συναλλαγών θεωρείται το Bitcoin, διότι περίπου το 67% των συναλλαγών πραγματοποιούνται με αυτό το token. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το Ethereum, διότι αντιπροσωπεύει το 20% του όγκου συναλλαγών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Weitere Artikel zum Thema

Voxels Coin

VeChain Coin

Ubiq Coin

Status Coin

SONM Coin

Populous Coin